جمشید حمزه زاده رئیس جامعه هتلداران کشور گفت: 1100 هتل 1 تا 5 ستاره در کشور وجود دارد و از این تعداد 140 هتل گواهینامه استاندارد را دریافت کرده اند به عبارتی برای 30 درصد هتل ها گواهی استاندارد صادر شده است. تعداد 767 هتل نیز درخواست گواهی داده اند که فرآیند آن در حال اجرایی شدن است. به این ترتیب 67 درصد هتل ها در انتظار دریافت گواهی استاندارد هستند اما 23 واحد نیز تاکنون برای دریافت گواهی…
دنیای سفر