به گزارش اقتصادنیوز؛ بر اساس آمارها نرخ رشد جمعیت کمتر از 15 سال در سال 1420 منفی 0.22 درصد پیش بینی می شود. در حالی که نرخ رشد جمعیت 65 سال و بیشتر 3.59 درصد پیش بینی شده است. همچنین تعداد جمعیت سالمند طی نیم قرن اخیر 5.6 برابر شده است، در حالی که جمعیت کل کشور در همین دوره حدود 4 برابر شده است.

بررسی سهم جمعیت سالمند 65 ساله و بیشتر در ایران نشان می دهد سهم جمعیت سالخورده طی دوره 1335 تا…
دنیای سفر