در سال آبی 92 و 93 چه تغییراتی در میزان بارندگی در کشور رخ داده است؟ این میزان چه تفاوتی با متوسط 45 ساله بارش در ایران دارد؟

به گزارش اقتصادنیوز، ارتفاع بارندگی به صورت تجمعی در کل کشور در سال آبی 91-92 حدود 239 میلی متر بوده و در سال 92-93 حدود 217 میلی متر شده که نشان دهنده کاهش ارتفاع بارندگی است.

متوسط 45 ساله بارندگی در کل کشور هم 244 میلی متر بوده است. این آمارها گویای این است که…
دنیای سفر