پس از چند سال تحریم در بخش هوایی کشور که دلیل بسیاری از مشکلات شد؛ در نهایت زمنیه های لغو تحریم ها فراهم شد و قرار است امروز وزرای خارجه ایران و امریکا با یکدیگر دیدار کنند تا شاید ایران صنایع بزرگ ایران که مدت زیادی نفس شان تنگ شده بود، راه تنفس بیابند.

چند هواپیمای ایران ایر در فرودگاه
دنیای سفر


Shortlink: