پارک های موضوعی یکی از اصلی ترین بازیگران صحنه گردشگری خصوصا گردشگری شهری هستند و نقش مهمی در ایجاد تقاضای گردشگری مقاصد ایفا می کنند.Shortlink: