اولین نشست از سری نشست های «اخلاق ایرانی از منظر سفرنامه نویسان» 22 دی ماه 1394 توسط گروه اخلاق جامعه شناسی و با همکاری پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد.

نشست «اخلاق ایرانی از منظر سفرنامه نویسان»
دنیای سفر