به گزارش مانا؛ مدیرکل برنامه ریزی و حمایت از توسعه گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تصریح کرد: پیش نویس سند راهبردی گردشگری دریایی جهت تایید نهایی به 12 دستگاه مرتبط با امور دریایی ارسال شده بود تاکنون به تایید 10 دستگاه رسیده است.

غروب دریا
دنیای سفر


Shortlink: