نگاهی به آمارهای آمارنامه مصرف فرآورده های نفتی انرژی زا در سال 93 نشان از آن دارد که تهران، اصفهان، خراسان رضوی و فارس بیش ترین میزان مصرف بنزین را در میان دیگر استان ها به خود اختصاص داده اند.

بر این اساس، تهران در کل سال 93 چیزی در حدود 5 هزار و 56 میلیون لیتر بنزین مصرف کرده  است. در عین حال، اصفهان نیز با رقم یک هزار و 852 میلیون لیتری در رتبه بعدی مصرف بنزین در سال 93 قرار دارد….
دنیای سفر