روز 21 فوریه از طرف یونسکو به عنوان روز جهانی زبان مادری نامگذاری شده  است. نامگذاری این روز در کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1999 به منظور کمک به تنوع زبانی و فرهنگی انجام شده  است.

علت نامگذاری روز جهانی زبان مادری از زمانی آغاز شد که در سال 1952 دانشجویان دانشگاه های مختلف شهر داکا پایتخت امروزی کشور بنگلادش که در آن زمان پاکستان شرقی نامیده می شد و هنوز مستقل نشده بود، برای ملی…
دنیای سفر