در سال گذشته متوسط هزینه خانوارهای شهری به 32 میلیون و 873 هزار تومان رسیده که حدود 31 درصد در مقایسه با سال 1392 افزایش دارد. در مجموع هزینه ها از حدود 18 تا 37 درصد افزایش داشته است.

بنا بر آمارهای منتشره از بانک مرکزی از سال 1389 تا پایان سال گذشته، متوسط هزینه های خانوارهای شهری از 14.1 به 32.8 میلیون تومان رسیده که حاکی از دو برابر شدن هزینه آنهاست.

بیشترین هزینه خانواده های ایرانی…
دنیای سفر