به گزارش پایگاه خبری صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی (صابتا)، محمدرضا پوینده تصریح کرد: این صندوق، 20 بنای یاد شده را از طریق مزایده عمومی دو مرحله ای به صورت قرارداد سرمایه گذاری در مرمت، احیاء، نگهداری و واگذاری حق بهره برداری، واگذار می کند.

وی افزود: برآورد میزان سرمایه گذاری برای مرمت و احیاء بناهای تاریخی یاد شده، 156 میلیارد ریال و میانگین مدت قراردادها 15 سال است،…
دنیای سفر