احمد محمدی فر در نشستی در فرمانداری رفسنجان اظهار کرد: در کشور یک میلیون و 500 هزار تبعه خارجی مجاز وجود دارد که در برابر خدماتی که جمهوری اسلامی به آن ها می دهد هزینه می پردازند.
وی افزود: یک میلیون و 500 هزار نفر نیز اتباع خارجی غیرمجازند که در کل کشور پراکنده هستند که استان تهران با وجود 500 تا 700 هزار نفر در کشور بیش ترین سهم را دارد.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با اشاره…
دنیای سفر