معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: از سال 92 تا 93 پایش های نظارتی 72 درصد و پایش های خوداظهاری 63 درصد رشد داشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازما ن حفاظت محیط زیست (پام)، سعید متصدی در هم اندیشی پایش آلودگی های محیط زیست افزود: این در حالی است که از سال 92 تا 93 تعداد آزمایشگاه های معتمد تا حدوی کاهش یافته اما فعالیت آن ها افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: بحث نظارت بر…
دنیای سفر