صنعت گردشگری از سال 2010 تا کنون، علیرغم چندین حمله تروریستی و آشوب های سیاسی به طور پیوسته و یکنواخت در سطح جهانی رشد کرده است. مطابق گزارشات سازمان جهانی جهانگردی، حتی در سال 2015 نیز تعداد گردشگرانی که از کشورهای خارجی بازدید کرده اند 4/4 درصد افزایش یافت و به رکورد جدیدی دست یافت (حدود 1/2 میلیارد نفر). چه چیزی باعث رشد این صنعت می شود؟ چه چیزی آن را تقویت می کند؟

مجله خبری توریسم ریویو،…
دنیای سفر