به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان؛ محمدحسن طالبیان با اشاره به اینکه در ایران بیش از 10 هزار سابقه زیست وجود دارد، افزود: به همین علت ایران از غنی میراث فرهنگی فوق العاده زیادی برخوردار است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 45 اثر از ایران در فهرست موقت یونسکو قرار دارد، اظهار داشت:  با یک فراخوان از سراسر کشور 200 اثر با انتخاب فرهنگیان کشور گزینش شده که در سالجاری 30…
دنیای سفر