هفته جهانی هماهنگی بین عقاید از 1 تا 7 فوریه مصادف با 12 تا 18 بهمن ماه، رخدادی سالانه است که از سال 2011 در خلال نخستین هفته فوریه گرامی ‌داشته می‌شود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه  A/RES/65/5، مصوب 20 اکتبر 2010، با نام ‌گذاری این هفته بر این مهم اشاره می‌کند که درک متقابل و گفتگوی بین ادیان و عقاید، ابعاد مهم فرهنگی صلح را بنیان می‌گذارد و این هفته را به عنوان راهی برای ترویج…
دنیای سفر