بخشی از مردم ایران، پیرو کمپینی که آن ها را به دیدن ایران در نوروز پیش رو به جای ترکیه و دبی دعوت می کند تصمیم دارند به سفرهای داخلی بپردازند؛ اما مساله این است که بسیاری از جاذبه های ایران برای آن ها ناشناخته است.

آبادان در جنوب غربی ایران و در استان خوزستان قرار دارد و بعد از اهواز مهم ترین شهر خوزستان به حساب می آید که از زمان جنگ جهانی دوم یکی از مهم ترین شهرهای خاورمیانه و ایران بوده….
دنیای سفر