به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، رئیس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری این عقیده که میراث فرهنگی و توسعه مخالق یکدیگر هستند را به معنای این دانست که بگویند «کرد بودن کردها» و «سمنانی بودن سمنانی ها» نیز مانع است و افزود: متاسفانه گاهی اوقات مفهوم توسعه و میراث فرهنگی را به گونه ای تعریف می کنند که هر دو مخالف هم هستند، این دیدگاه یک نسبت میان توسعه و میراث فرهنگی است…
دنیای سفر