دریاها، اقیانوس ها و سایر پیکره های آبی، خدمات اقتصادی قابل توجهی به جهانیان عرضه می کنند؛ به طوری که کارشناسان، ارزش این خدمات را ۶/۲۰ تریلیون دلار در سال برآورد می کنند. از این رقم، ۶/۱۰ تریلیون دلار مربوط  به اکوسیستم های ساحلی است. با توجه به چنین بررسی هایی سهم کشور ما از  ۲۰۱۲ میلیون هکتار زیست بوم های ساحلی جهان برآورد می شود.

نمایی از ساحل جزیره آشوراده
دنیای سفر