از سال ۱۳۷۷ و با آغاز کار پایگاه حفاظت و مرمت «چغازنبیل»، دور جدیدی از کاوش، مرمت و حفاظت در این محوطه جهانی آغاز شد.

احمد خنیفر، سرپرست کارگاه مرمت پایگاه میراث جهانی چغازنبیل درباره اقدامات در دست انجام در این محوطه جهانی گفت: از زمان ایجاد پایگاه حفاظت و مرمت چغازنبیل از سال ۱۳۷۷ با هدف مرمت و حفاظت این بنای تاریخی، گرو های مختلف معماری، باستان شناسی، زمین شناسی، آزمایشگاه و سایت مجهز…
دنیای سفر