«منابع انسانی اصلی ترین سرمایه هر سازمان است.» این جمله به خوبی نگرش رویکردهای نوین توسعه سازمانی و دستیابی به اهداف هر سازمان یعنی بقا، سودآوری و توسعه با کمک نیروی انسانی در عصر حاضر را نشان می دهد. در صنایع خدماتی که ارتباط بین نیروی انسانی و مشتریان به طور رودرو صورت می گیرد اهمیت منابع انسانی کارآمد بیش از سایر بخش ها نمایان می شود.

در میان صنایع خدماتی نیز، هیچ شاخه ای به اندازه گردشگری…
دنیای سفر