بر اساس بودجه سال ۹۵ و لایحه برنامه ششم توسعه برای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سال آینده بودجه ای برابر با ۶۹۸ میلیارد و ۷۷۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پیش بینی شده که از این میزان ۶۴۵ میلیارد و ۳۷۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان آن متعلق به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و چهل میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان آن نیز متعلق به پژوهشگاه میراث فرهنگی است.

تقدیم لایحه بودجه سال ۹۴ به مجلس
دنیای سفر