برند مانند DNA یک مقصد است. مقصد را تعریف می کند و باید در تمام آنچه مقصد اداره می کند، جریان یابد. تشخیص این امر که چه مواردی مقصد را متمایز می سازد اولین گام در قرار دادن آن بر نقشه گردشگران جهان است. خلق چنین تفاوت های جز از طریق برند محقق نمی شود. به طور خلاصه، برند مقصد آن چیزی است که گردشگران از مقصد توصیف می کنند. توصیفی روشن و کوتاه از شخصیت مقصد که آن را برای بازدید با ارزش می سازد….
دنیای سفر