یکی از اهم وظایف و رسالت سازمان حفاظت محیط زیست، حفاظت از گونه های حیات وحش و ذخایر ژنتیکی جانوری است که این وظیفه در قانون شکار و صید تبلور یافته است. برای تحقق هدف مورد انتظار سالیانه مبالغ ناچیزی از اعتبارات اندک و قطره چکانی سازمان هم به این مورد اختصاص داده شده و در سطح استان ها هم اعتبارات بسیار ضعیفی در قالب ردیف ها و سرفصل هایی همچون ساماندهی مناطق و احیای گونه های جانوری و گیاهی اختصاص…
دنیای سفر