مصرف داروهای شیمیایی علاوه بر اثرات مثبت درمانی، عوارض جانبی را نیز به همراه دارد. بدیهی است با مصرف خودسرانه، این عوارض افزایش یافته و یا در برخی موارد نتیجه مثبت درمانی را با مشکلاتی رو به رو می کند.

متاسفانه در دهه های اخیر مصرف داروهایی شیمیایی ۵۰ درصد افزایش یافته است. از این رو هر فرد به عنوان عضوی از جامعه مصرف کنندگان دارو می بایستی نسبت به عوارض داروها آگاهی و دانش کافی را داشته باشد…
دنیای سفر