حسن یوسفی، معاون عملیات شرکت خدمات پروازی یکی از این شرکت های گردشگری و خدمات پروازی گفت: یک تفاهمنامه بین این شرکت و یکی از موسسات گردشگری و آموزشی بسته شده است که بر اساس آن از اول اسفند ماه ۵ فروند هلی کوپتر برای حوزه گردشگری اختصاص پیدا کرده است.

وی گفت: شرکت ما از ده سال پیش در حوزه پروازهای شخصی و غیرنظامی و در حیطه دریایی و خشکی خدمات پروازی می دهد. پروازهای ما عمدتا اورژانس، VIP و…
دنیای سفر