گردشگری واقعیت اجتناب ناپذیر و یکی از چشم اندازهای آینده ساز بشر است. قطعا همانند هر پدیده ای از ابعاد مثبت و منفی برخوردار بوده و به منظور استمرار حیات خود ناچار به کاهش اثرات منفی و افزایش اثرات مثبت است.

برای نزدیکی هر چه بیشتر به پارادایم های گردشگری پایدار، مفهوم اخلاق در کانون توجه ی گردشگری قرار گرفته است تا از یک طرف با محیط زیست، محیط فرهنگی – اجتماعی و از طرف دیگر با جامعه میزبان و…
دنیای سفر