در سال آبی ۹۲ و ۹۳ چه تغییراتی در میزان بارندگی در کشور رخ داده است؟ این میزان چه تفاوتی با متوسط ۴۵ ساله بارش در ایران دارد؟

به گزارش اقتصادنیوز، ارتفاع بارندگی به صورت تجمعی در کل کشور در سال آبی ۹۱-۹۲ حدود ۲۳۹ میلی متر بوده و در سال ۹۲-۹۳ حدود ۲۱۷ میلی متر شده که نشان دهنده کاهش ارتفاع بارندگی است.

متوسط ۴۵ ساله بارندگی در کل کشور هم ۲۴۴ میلی متر بوده است. این آمارها گویای این است که…
دنیای سفر