تغییر کاربری بناهای تاریخی در کشورهای در حال توسعه ای همچون ایران و هند که بناهای تاریخی و فرهنگی بسیاری دارند و تعداد زیادی از آن ها کاربری های پیشین خود را به دلایل مختلف از دست داده اند، بسیار قابل تامل است. باززنده سازی این یادمان ها با تغییر کاربری سازگار و مناسب باعث جان بخشی دوباره آن ها خواهد شد و از مبالغ سنگین در انجام عمل حفاظت صرف آن ها جلوگیری خواهد کرد.

موزه مارکار (موزه تاریخ و فرهنگ زرتشتیان) در یزد
دنیای سفر