به گزارش روابط عمومی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد؛ مصطفی فاطمی با بیان اینکه یکی از این زیرمجموعه ها، نظام استانداردسازی خدمات گردشگری است عنوان کرد: تدوین و به کارگیری استانداردهای گردشگری یکی از پیش زمینه ها و ضرورت توسعه فعالیت های مرتبط با گردشگری و تضمین کننده موفقیت برنامه های توسعه آن است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی یزد افزود: آنچه که در همین زمینه روشن تر و…
دنیای سفر