خبرهای خوب در راه است، یعنی خبرها از خوبی هایی روایت می خوانند که نام ایران را بلند می کند. آنقدر بلند که رسانه های ایران هراس و ایران ستیز هرچه می کنند نمی توانند جلوی این رفعت به چشم آمده را بگیرند. دولت های ایران ستیز هم مشت شان چنان باز شده که مردم خودشان هم می توانند خطوط کج و معوج کف دست شان را بخوانند و به دروغ بودن آن بخندند.

حالا دیگر نگاه ها به ایران عوض شده است و مردم جهان آنقدر…
دنیای سفر