بزرگی می گوید «میزان مدنیت یک جامعه را با معیار رفتار با حیوانات می توان سنجید» و انتشار ویدئویی دردناک در تلگرام طی یکی دو روز اخیر، بار دیگر وجدان عمومی را در برابر تردید نسبت به میزان مدنیت جامعه امروز ما قرار داد.

«آستان» با این مقدمه نوشت: در این ویدئو که همه سایت های منتشر کننده با برچسب های هشداردهنده مبنی بر نمایش صحنه های خشن و دلخراش آن را بازنشر داده اند، یک شخص با تمام توان، اقدام…
دنیای سفر