در این نامه آمده است:

جناب آقای رحمانی موحد
معاون محترم گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

سلام علیکم

جمشید حمزه زاده رئیس جامعه هتل داران کشور
دنیای سفر