ابوالفضل قناعتی با اشاره به اینکه قیمت اتوبوس برای سال آینده در کمسیون عمران و حمل و نقل به تصویب رسیده، گفت: بنا است؛ قیمت پیشنهادی برای تصمیم گیری نهایی در صحن شورا مطرح شده و اگر در صحن نیز تصویب شود به عنوان قیمت مصوب سال ۱۳۹۵ به شرکت واحد اتوبوسرانی ابلاغ خواهد شد.

وی با بیان اینکه قیمت پیشنهادی شهرداری برای اتوبوس های بخش خصوصی ۲۵ درصد تا ۳۰ درصد و برای اتوبوس های بخش دولتی (اتوبوس های…
دنیای سفر