مرمت آثار تاریخی یکی از مباحث مهم و درخور توجه به ویژه در کشورهایی مانند ایران است. ایران بنا به دلایل متفاوت تاریخی بسیاری از آثار تاریخی خود را در اثر اهمال، بی کفایتی یا عدم رسیدگی و کمبود دانش علمی از دست داده است. از بسیاری از آن ها صرفا نامی مانده و نشانی نیست.

گنبد علویان (همدان) و داربست هایی که برای حفاظت و مرمت آن کار گذاشته شده است
دنیای سفر