به گزارش روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، متولیان راه آهن به منظور ایجاد تحول و تعییرات در در راه آهن به شکل اساسی و بنیادی و با الگوگیری از راه آهن های توسعه یافته جهان با شرکت آلمان dbi قراردادی منعقد می گردد.

در راستای این قرارداد مقرر است تا در حوزه های مختلف از جمله مالکیت، مدیریت و پرسنل راه آهن و ارتباطات فراسازمانی و فرابخشی و … تغییرات اساسی و بنیادی صورت گیرد.

هم چنین در…
دنیای سفر