پس از چند سال تحریم در بخش هوایی کشور که دلیل بسیاری از مشکلات شد؛ در نهایت زمنیه های لغو تحریم ها فراهم شد و قرار است امروز وزرای خارجه ایران و امریکا با یکدیگر دیدار کنند تا شاید ایران صنایع بزرگ ایران که مدت زیادی نفس شان تنگ شده بود، راه تنفس بیابند.

چند هواپیمای ایران ایر در فرودگاه
دنیای سفر