بازار بین المللی پردیس دو در نوار ساحلی ضلع شرقــــی جزیره کیش قرار دارد. این بازار که نوع معماری و مصالح بکار رفته در

آن در منطقه بی نظیر است در چهار طبقه احداث شده است.

موقعیت استثنایی و محیط زیبای داخل بازار موجب حضور اکثر نمایندگیهای معتبــــــــــر خارجی شده ومورد توجه کلیه مسافران

ورودی به کیش برای خرید و یا بازدید قرار میگیرد .بازار پردیس دو با ایجاد فضاهای سبز مناسب که با انواع گیاهان طبیعی پوشش

داده شده و با وجود نخل های زیبا و برافراشته محیطی دلنشین و جذاب ایجاد کرده است .

بازارپردیس 2

بازارپردیس 2

بازارپردیس 2

بازارپردیس 2