باغ های کن، تنها پهنه به هم پیوسته باغات شهر تهران، با محصول خرمالو، اندکی انار و توت، مهم ترین ثروت فرهنگی-طبیعی شهر تهران است که از گذشته ای دور تا به امروز همراه با تهران در تاریخ حرکت کرده و به این نقطه از تاریخ رسیده است.

نکته جالب اینجا است که باغات کن در ابر شهر تهران، در پس این همه سال توسعه و گسترش افقی و عمودی، هنوز هم هر سال محصول میوه (خرمالو و اندکی توت) می دهد. بنابراین تصمیم…
دنیای سفر