لزوم حمایت دولت از کشاورزان خرده پای محلی، ارقام بومی و تولید محصولات کشاورزی سالم کشاورزان نقش عمده ای در تامین امنیت غذایی کشور ها ایفا می کنند و این در حالی است که محصولات دستکاری شده ژنتیکی تهدیدی برای تنوع زیستی معیشت کشاورزان، سلامت، استقلال و امنیت غذایی و یکی از چالش های اساسی محیط زیست در قرن ۲۱ به حساب می آیند.

زنان محلی در حال برداشت برنج
دنیای سفر