با این حال میهمانان این هتل که طبق آمارهای قسمت پذیرش آن بیشتر از ۸۰ درصدشان خارجی هستند و اغلب از کشورهای اروپایی، برای رسیدن به آن با دو مشکل عمده مواجه اند؛ مشکل اول راه پیدا کردن و رسیدن به آن است. برای یافتن مسیر درست رسیدن به هتل در خیابان ها، اتوبان ها و مناطق اطراف هیچ تابلویی نصب نشده است. مشکل دوم هم زمانی به چشم می آید که به نزدیک ترین محل به هتل برسید. تنها راه رسیدن کنونی به ورودی آن…
دنیای سفر