از دیدگاه جامعه شناسان، جرم پدیده ای ضد اجتماعی است که منجر به اختلال در نظم و امنیت جامعه می شود. جرم در تمامی جوامع وجود دارد و در مقاصد گردشگری نیز پدیده ای نوظهور نیست. در مواقعی حتی به نظر می رسد با توسعه گردشگری، میزان وقوع جرم در مقاصد گردشگری افزایش نیز می یابد. در برخی از مواقع نیز با ازدیاد تعداد گردشگران، تعداد جرایم بالا می رود.

در سال ۲۰۱۵، ۱۰ شهر از خطرناک ترین شهرهای گردشگری…
دنیای سفر