برپایی همایشی با عنوان روز ملی «بز» در ایران آنچنان غریب بود که حتی برخی کارشناسان موسسه تحقیقات دامی نیز از برگزاری آن اظهار تعجب می کردند اما چرا بز؟ این گونه جانوری چه نقشی در تاریخ و فرهنگی ایرانی دارد و چگونه می توان بار دیگر از این گونه در مواجهه با تغییرات اقلیم بهره گرفت. در همایشی که با هدف دستیابی ایران به کرسی روز جهانی بز در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور با حضور  عباس رجایی رئیس…
دنیای سفر