کارکنان پارک ملی لانگتانگ و سمن های نپالی تصمیم به مدیریت یک برنامه گردشگری اجتماع محور گرفتند که تنوع زیستی و حفاظت فرهنگی را ترویج می کند و منافع اقتصادی و اجتماعی را برای ساکنان محلی به ارمغان می آورد.

هدف این برنامه کمک به جوامع محلی منطقه آناپورنا است تا خدمات گردشگری را بهبود بخشد، اثرات زیست محیطی گردشگری را به نحو مناسب مدیریت و جاذبه ها و فعالیت های گردشگری را برنامه ریزی کند که این…
دنیای سفر