در دنیای حال حاضر کسب و کار، شرکت های ارائه دهنده خدمات و محصولات، در حال تغییر محیط اقتصادی و تنظیم خود با شرایط جدید ایجاد شده در تولید و ارائه محصولات و خدمات هستند. مهم ترین این شرایط که در حال تغییر دنیای کسب و کارها هستند، موضوع ارائه خدمات و محصولات به صورت پویا و نیز طول عمر کوتاه خدمات و محصولات ارائه شده است. با شرایط جدید، معایب مکانیزم قیمت گذاری و ارائه خدمات ایستا و پویا بیش از پیش…
دنیای سفر