معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبری این معاونت، با بیان اینکه بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری قوای سه گانه مجموعه فعالیت هایی را در این راستا انجام داده اند،‌ اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست نیز کمیته ای را بر همین مبنا تشکیل داده و مبارزه با زمین خواری، کوه خواری و جنگل خواری در مناطق چهارگانه را دنبال می کند. در دفتر زیستگاه ها همچنین ما به دنبال ارتقای سطح کیفی مناطق هستیم…
دنیای سفر