رئیس دانشکده محیط زیست می گوید: رگبار اخبار دردناک و نقدهای احساسی نه تنها واکنش همدلانه به دنبال ندارد بلکه متصدیان را خسته و مخاطب عام را واکسینه و بی تفاوت می کند.

«سازمان محیط زیست باید پاسخگو باشد». این جمله را منتقدان سازمان حفاظت محیط زیست طی چند سال اخیر در مجلس شورای اسلامی بارها به زبان آورده اند و متعقدند عملکرد این سازمان باید مورد رصد قرار داد. اما از آنجایی که سازمان های زیر نظر…
دنیای سفر