«بی توجهی به ارزش های تاریخی و فرهنگی در طرح ها و برنامه های توسعه شهری، تصمیمات مقطعی متناقض و چندگانه نهادهای مسئول در مقیاس شهر، منطقه و سرزمین میراث فرهنگی این تمدن را با مشکلات اساسی مواجه کرده و ریشه اصلی این بی توجهی درک نادرست از مفهوم شهر و میراث شهری است.»

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری؛ به دنبال برگزاری نخستین همایش «میراث فرهنگی و توسعه پایدار» بیانیه این…
دنیای سفر