با اینکه چند صباحی است وارد مراحل اجرایی لغو تحریم ها و باز شدن درب های اقتصادی شده ایم اما به نظر می رسد راهکارهای منشعب از نگرش اقتصاد مقاومتی، کماکان می تواند و باید که سرلوحه برنامه های توسعه ای قرار گیرد.

گردشگری یکی از زمینه های اقتصادی مهم در بخش توسعه است که می تواند هدف گذاری سودمندی برای سرمایه گذاران باشد و با توجه به وجود امکانات بالقوه سرزمین ما، بخش زیادی از انتظارات آنها را…
دنیای سفر