محمدجواد ظریف صبح روز شنبه در بدو ورود به وین در پاسخ به این پرسش که برداشته شدن تحریم ها، بعد از روز اجرا چقدر تضمین شده است، گفت: کسانی هستند که همیشه صلح را تهدید موجودیت شان می دانند و این ها همیشه مخالف بوده و به این مخالفت شان ادامه خواهند داد.

ملاقات محمدجواد ظریف و جان کری
دنیای سفر